Vítejte!

Strilky.net - to je bezdrátové připojení ve Střílkách a okolí.

Hledáte rychlé připojení k internetu?

Připojili jsme již stovky domácností a firem, připojíme i vás.

 

Ceník služeb 

 

Podmínky služby připojení k internetu

 

Vzor účastnické smlouvy o připojení k internetu

 

Pokrytí

 

Kontakt

Specifikace rozhraní

 

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací

(dále jen „Smlouva“) uzavřená v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., zákona o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Poskytovatel: Viktor Ganjuškin, IČO: 65794419, DIČ CZ7502174394, sídlo: Hradská 194, 768 04 Střílky

Číslo účastnické smlouvy:2021001

Fyzická osoba                                  Fyzická osoba podnikající                            Právnická osoba

Typ smlouvy

Smlouva na dobu neurčitou      

Účastník:

Identifikační číslo Účastníka

Variabilní symbol produktu

Titul před

Jméno

Příjmení

Titul za

Rodné číslo

Datum narození

Adresa trvalého bydliště / místo podnikání / sídlo:

Adresa

Telefon

Email

 Vybraný způsob zasílání vyúčtování služeb

 Elektronická faktura

 Tištěná faktura doručována poštou na adresu Účastníka (zpoplatněno podle ceníku) 

II. Základní údaje o smlouvě

Číslo účastnické smlouvy: 2021001

Poskytovatel bude Účastníkovi poskytovat služby elektronických komunikací, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy – Specifikace objednaných služeb (dále jen „Služba“).

III. Sankce a pokuty

1. Účastník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele přenechat Službu nebo její část do užívání třetí osobě vyjma členů své domácnosti či zaměstnanců, vždy však v rámci jediné prostorově oddělené části domu (bytu, kanceláře, provozovny, apod.). V případě porušení této povinnosti je Poskytovatel oprávněn požadovat po Účastníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

2. V případě ukončení Smlouvy je Účastník povinen vrátit Poskytovateli veškerá Poskytovatelem mu poskytnutá zařízení do 30 dnů, pokud byly ke dni ukončení Smlouvy ve vlastnictví Poskytovatele. Účastník je povinen umožnit Poskytovateli odbornou demontáž zařízení, a to nejpozději do 30 dnů od ukončení Smlouvy, v pracovních dnech mezi 8. – 16. hodinou, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě porušení této povinnosti je Poskytovatel oprávněn požadovat po Účastníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.500,- Kč. Pokud Účastník takové zařízení nevrátí Poskytovateli ve stavu, v jakém jej od Poskytovatele převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení, je povinen nahradit Poskytovateli škodu, která tím Poskytovateli vznikla.

3. V případě porušení některé z povinností sjednaných v čl. 8.2. Všeobecných obchodních podmínek je Poskytovatel oprávněn požadovat po Účastníkovi úhradu smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

4. V případě prodlení Účastníka se zaplacením ceny za Službu po dobu delší než 30 dnů, je Poskytovatel oprávněn požadovat po Účastníkovi úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení až do zaplacení.

5. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení faktury (daňového dokladu) na platbu smluvní pokuty.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo Poskytovatele na náhradu škody.

IV. Zpracování osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů probíhá plně v souladu s platnou právní úpravou České republiky a Evropské unie, zejména pak v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Konkrétní informace o zpracování osobních údajů (zejména pak přehled účelů, rozsah zpracovávaných osobních údajů, doby zpracování, kategorie zpracovatel, práva subjektů a další) jsou upraveny Podmínkami zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetových stránkách Poskytovatele www.strilky.net

V. Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran při poskytování služeb dle této Smlouvy se řídí touto Smlouvou, Specifikací objednaných služeb, Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“), Podmínkami zásilkového obchodu, Podmínkami vybrané služby, Podmínkami zpracování osobních údajů a platnými Ceníky Poskytovatele, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy.

2. Účastník prohlašuje, že se seznámil s v předchozím odstavci vyjmenovanými dokumenty a s jejich obsahem souhlasí.

Účastník prokazatelně odsouhlasil své osobní údaje a smluvní podmínky obsažené v dokumentech vyjmenovaných v předchozím odstavci. Pokud dojde k rozporu Smlouvy či Specifikace objednaných služeb s VOP, má přednost obsah Smlouvy a Specifikace objednaných služeb.

3. Byla-li Smlouva uzavírána mimo prostory obvyklé pro podnikání nebo za použití prostředků komunikace na dálku, má Účastník, je-li v pozici Spotřebitele (či fyzické podnikající osoby), právo od ní odstoupit ve lhůtě 14 dnů. Písemné odstoupení (jehož vzor je na stránkách www.strilky.net) je třeba odeslat buď v listinné podobě na adresu sídla společnosti nebo případně elektronickou formou na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., avšak za podmínky, že je takové odstoupení odesláno.

4. Tento dokument ve formě vhodné pro tisk obdrží Účastník na kontaktní emailovou adresu uvedenou v záhlaví.

Číslo účastnické smlouvy: 2021001

Tento dokument je písemným zachycením Účastnické smlouvy na Služby zde uvedené a sjednané telefonicky či elektronickou cestou. Smlouva nabývá účinnosti aktivací Služby. Je-li součástí Služby instalace Zařízení prováděná instalačním technikem Poskytovatele, nabývá Účastnická smlouva platnosti a účinnosti až dnem podpisu Montážního listu a následné aktivace Služby.

 

Přílohy: č. 1 – Specifikace objednaných služeb

Místo:

Datum:

Jméno, příjmení:

Ve Střílkách

Podpis za Poskytovatele

Místo:

Datum:

Jméno, příjmení:

Za Účastníka uzavřeno distančním způsobem

Specifikace rozhraní dle §73 odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích se používají následující účastnická rozhraní:

Rozhraní Wireless LAN 2,4 GHz K rozhraní je možné připojovat koncová telekomunikační zařízení, která vyhovují specifikaci IEEE 802.11b,g. Rozraní je rádiové s modulací DSSS. Veškeré specifikace jsou publikovány v normách IEEE.

Rozhraní Wireless LAN 5 GHz K rozhraní je možné připojovat koncová telekomunikační zařízení, která vyhovují specifikaci IEEE 802.11a,n. Rozraní je rádiové s modulací OFDM. Veškeré specifikace jsou publikovány v normách IEEE.

Rozhraní datových služeb Fast Ethernet 100BASE-TX: IEEE 802.3, Konektor: RJ45, Standard konektoru: ANSI/TIA/EIA-568-B,IEC 60603 Fast Ethernet 1000BASE-TX: IEEE 802.3, Konektor: RJ45, Standard konektoru: ANSI/TIA/EIA-568-B,IEC 60603

Rozhraní telefonních služeb FXS: Konektor RJ11, Standard konektoru: ISO/IEC8877

Ceník služeb

Garantované rychlosti a dopad parametru kvality na možnost využívání jednotlivých služeb

Nesymetrické tarify

tarif

Maximální a inzerovaná rychlost stahování/odesílání dat

Bězně dostupná rychlost stahování/odesílání dat

Minimální garantovaná rychlost stahování/odesílání dat

Vhodnost použití

cena vč DPH

WiFi10

10/2                      

6/1,2

3/0,6

1

250

WiFi 30

30/6

18/3,6

9/1,8

2

300

WiFi 50

50/10

30/6

15/3

3

360

WiFi 100

100/20

60/10

30/3

3

450

 

Hodinová sazba práce technika  600Kč vč DPH.

Zaslání faktury v tištěné podobě 80Kč vč DPH.         

Žádné skryté poplatky, ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Ceny garantujeme po celou dobu smluvního vztahu, žádné zdražovní u nás nečekejte !
Levné a rychlé připojení, ke kterému nepotřebujete žádnou kabelovou přípojku v místě instalace. Dostupnost v rámci našeho pokrytí bezdrátovým signálem, bezplatné ověření dostupnosti.             

   

Typ 1: Vhodné například pro surfování na internetu či posílání emailu. Není doporučené pro IPTV a další video/streaming služby.

Typ 2: Vhodné pro všechny aktivity na internetu, včetně IPTV.

Typ 3: Vhodné pro všechny aktivity na internetu, včetně IPTV a to i pro využití více uživateli současně (například rodina).